085-1306825 - direct hulp na overlijden

Algemene voorwaarden

Versie 1-4-2019:

Kompaan uitvaartzorg is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht (hierna: “Kompaan”). Kompaan maakt onder andere gebruik van de handelsnamen “Kompaan”, “Kompaan Uitvaartverzorging” en “Kompaan Uitvaartzorg”. Kompaan is gevestigd te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71354115.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
algemene voorwaarden, dit document met algemene voorwaarden;
opdrachtgever, de (rechts)persoon en/of familie die Kompaan verzoekt om een uitvaart te verzorgen;
overeenkomst, de overeenkomst tussen opdrachtgever en Kompaan voor de verzorging van (een gedeelte van) een uitvaart;
overledene(n), de persoon of personen op wie de uitvaart betrekking heeft;
uitvaart, het geheel van de handelingen en plechtigheden rond het overlijden van (in beginsel) één persoon als opgenomen in de overeenkomst;
uitvaartverzorger, de natuurlijk persoon die namens of in dienst van Kompaan is aangewezen om de uitvaart te verzorgen.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan Kompaan verstrekte en iedere door Kompaan aanvaarde opdracht voor de verzorging van een uitvaart alsmede door Kompaan verstrekt offertes aan een potentiele opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij het kantoor van Kompaan in Naarden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht en te downloaden op de website: www.Kompaan.nl/.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen schriftelijk mogelijk en voor zover de afwijking uitdrukkelijk is aanvaard door Kompaan.
2.3 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd dan wel nietig blijkt te zijn, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.

3. Overeenkomst
3.1 De overeenkomst voor de verzorging van een uitvaart dient schriftelijk te worden aangegaan (onder schriftelijk wordt tevens e-mail verstaan). Indien opdrachtgever de opdracht voor een uitvaart mondeling aan Kompaan verstrekt dan wordt de overeenkomst zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd. Zodra Kompaan overgaat tot uitvoering van de verzorging van de uitvaart, ook indien de overeenkomst nog niet schriftelijk is vastgelegd, betekent dit dat Kompaan de aan haar verstrekte opdracht van opdrachtgever heeft aanvaard.
3.2 De overeenkomst bevat tenminste:
(i) alle voor de uitvaart relevante personalia en gegevens van de overledene;
(ii) een gedetailleerde omschrijving van de tussen opdrachtgever en Kompaan overeengekomen (vormen van) dienstverlening, leveringen (van producten) met betrekking tot de uitvaart.
3.3 Alle prijzen genoemd in de overeenkomst zijn inclusief BTW dan wel vrijgesteld van BTW.
3.4 Indien voor bepaalde dienstverlening en/of leveringen de (exacte) prijs nog niet bekend is, dan zal Kompaan een kosteninschatting verstrekken of “pro memorie” of “p.m.” in de overeenkomst vermelden. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. De daadwerkelijke kosten zullen achteraf door Kompaan aan opdrachtgever worden doorberekend.
3.5 Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Kompaan wordt steeds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Kompaan is gebleken dat opdrachtgever voldoende kredietwaardig is. Ten einde de kredietwaardigheid van opdrachtgever te beoordelen heeft Kompaan het recht bij derden informatie op te vragen. Indien Kompaan opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig acht, de kredietwaardigheid onvoldoende heeft kunnen vaststellen of twijfels heeft over de kredietwaardigheid van opdrachtgever, dan kan Kompaan van opdrachtgever een zekerheidsstelling eisen (bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot, volledige vooruitbetaling of borgstelling door een derde), of gebruik maken van haar bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Kompaan is niet verplicht opdrachtgever inzicht te verstrekken in de gronden van haar beoordeling met betrekking tot de kredietwaardigheid van opdrachtgever.
3.6 Indien Kompaan bij het aangaan van de overeenkomst niet beschikt over alle relevante informatie, en zolang Kompaan niet alle informatie heeft ontvangen die nodig is voor een exacte planning van de uitvaart en raming van de kosten daarvan, heeft Kompaan het recht om de overeenkomst vrijblijvend te beëindigen en/of de overeenkomst niet zonder wijziging uit te voeren.
3.7 Kompaan zal in geval van ontbinding op grond van artikel 3.5 dan wel beëindiging op grond van artikel 3.6 de reeds geleverde zaken en diensten bij opdrachtgever in rekening brengen. De rekening wordt gebaseerd op de standaard tarieflijsten van Kompaan en/of in het geval van diensten van derden, de inkoopnota van deze derden.

4. Personalia
4.1 De in de overeenkomst vermelde personalia van de overledene zullen overeenkomstig worden gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte wordt gedaan door Kompaan, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 Zodra opdrachtgever kennis neemt van een onjuiste vermelding van de personalia in de overeenkomst en/of akte van overlijden, dient opdrachtgever Kompaan hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Kompaan zal zich inspannen om de onjuiste vermelding in de akte van overlijden aan te passen. Eventuele kosten in verband met de aanpassing van de overeenkomst en/of akte van overlijden komen voor rekening van opdrachtgever.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en Kompaan. De dag en het tijdstip van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de beheerder van de desbetreffende begraafplaats en/of crematorium.
5.2 Kompaan is bevoegd om (zonder hiervan melding te maken aan opdrachtgever) derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan. Kompaan neemt bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Kompaan is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen of nalaten van deze derden.

6. Drukwerken
6.1 Voor de aankondiging van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en ander drukwerk met betrekking tot het overlijden, dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren.
6.2 Alle drukwerk alsmede de plaatsing van hetgeen genoemde onder artikel 6.1 wordt door Kompaan verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
6.3 Kompaan is slechts aansprakelijk voor eventuele kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties, voor zover de tekst van de drukwerk en/of advertenties afwijkt van de door opdrachtgever schriftelijk aangeleverde tekst dan wel de door opdrachtgever goedgekeurde tekst.

7. Wijziging van de overeenkomst, meer- en minderwerk
7.1 Wijziging van de uitvoering van de overeenkomst en meer- en minderwerk kan slechts in onderling overleg tussen opdrachtgever en Kompaan plaatsvinden en nadat hiermee schriftelijk is ingestemd door Kompaan en opdrachtgever.
7.2 Wijzigingen kunnen niet later plaatsvinden dan uiterlijk 72 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. Wijziging van het tijdstip van de uitvaart kan enkel plaatsvinden met instemming van Kompaan alsmede de beheerder van de begraafplaats en/of crematorium.
7.3 De kosten in verband met de wijziging van de overeenkomst, de wijziging van het overeengekomen tijdstip van de uitvaart en het meerwerk komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

8. Verzekeringen
8.1 Opdrachtgever zal Kompaan op de hoogte stellen van alle beschikbare informatie over de verzekeringspolis(sen) waarop de overledene aanspraak kan maken en de originele verzekeringspolis(sen) aan Kompaan ter hand stellen. Kompaan zal de verzekeringspolis(sen) uiterlijk binnen een week na ontvangst doorsturen aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.
8.2 Indien op basis van de verzekeringspolis(sen) aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering dan zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat:
(i) de begunstigde(n) onder de verzekeringspolis(sen) Kompaan machtigen om de geldelijke uitkering te innen en te verrekenen met de nota van Kompaan voor de uitvaart. Een eventueel overschot wordt door Kompaan aan de begunstigde(n) dan wel diens erfgenamen uitbetaald;
(ii) de begunstigde(n) onder de verzekeringspolis(sen) de verzekeringsmaatschappij middels een daartoe te ondertekenen machtiging en/of akte van cessie autoriseren om de waarde van de verzekeringspolis(sen) aan Kompaan uit te keren. Deze algemene voorwaarden constitueren in dat kader nu reeds voor alsdan als akte van cessie voor de uitkering van de waarde van de verzekeringspolis(sen) aan Kompaan en machtiging aan Kompaan ter inning van de geldelijke uitkering;
(iii) de begunstigde(n) onder de verzekeringspolis(sen) medewerking verlenen aan het verstrekken van alle informatie en/of documenten die de verzekeringsmaatschappij nodig heeft om tot uitkering te kunnen overgaan en het afgeven van een vrijwaring.

9. Betaling
9.1 Kompaan factureert opdrachtgever op basis van de overeenkomst, eventuele latere wijzigingen en meer- en minderwerk conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur.
9.2 Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur door opdrachtgever, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd en is Kompaan gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
9.3 Opdrachtgever kan zich voor wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat opdrachtgever namens of voor rekening van het vermogen en/of dat van de erven van de overledene heeft gehandeld.

10. Privacy
Kompaan zal, in het kader van de door haar te voeren uitvaartadministratie, zorgvuldig om gaan met de persoonlijke gegevens van de overledene(n) en opdrachtgever. Kompaan zal geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, anders dan zij in het kader van de uitvaart en/of de wet verplicht is.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtgever is verplicht om aan Kompaan melding te maken van elke bijzonderheid aangaande de overledene waaruit kosten voor Kompaan kunnen voortvloeien en/of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat deze van belang zijn voor Kompaan en/of de uitvaartverzorger.
11.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen overgedragen aan Kompaan en/ of de uitvaartverzorger. Indien er bij de overledene wel enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen aanwezig zijn, dan is Kompaan noch de uitvaartverzorger aansprakelijk voor de schade als gevolg van vermissing en/of beschadiging hiervan.
11.3 Voor schade als gevolg van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst is Kompaan niet aansprakelijk, tenzij deze vertraging veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Kompaan.
11.4 Indien opdrachtgever artikelen, diensten en/of leveringen ten behoeve of in verband met de uitvaart bij een externe partij besteld en/of afneemt, dan is Kompaan niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit of verband houdt.
11.5 Buiten de gevallen als genoemd in dit artikel is Kompaan niet aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij deze het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Kompaan, uit welke hoofde dan ook.
11.6 Kompaan is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst met opdrachtgever.
11.7 Kompaan is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

12. Overmacht
12.1 Van overmacht is sprake indien Kompaan wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van, of in verband met (in ieder geval doch niet uitsluitend) oorlog(sgevaar), mobilisatie, tekorten, (werk)staking, rellen, onlusten, brand, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, terrorisme, storingen van netwerken, ongevallen, epidemieën, wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, of iedere andere omstandigheid waarop partijen in redelijkheid geen invloed konden uitoefenen.
12.2 Ingeval van overmacht is Kompaan niet gehouden aan enige termijn in de overeenkomst en bevoegd de door haar gesloten overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade van opdrachtgever.
12.3 Ingeval van overmacht dient opdrachtgever Kompaan hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Kompaan kan in dat geval niet tot naleving van de overeenkomst worden gedwongen. Opdrachtgever blijft de betaling van de reeds geleverde diensten en zaken door Kompaan en/of derden aan Kompaan verschuldigd.
12.4 Ingeval van overmacht kan ook de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, mits van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

13. Klachten
13.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst waaraan opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dan moeten deze door de opdrachtgever schriftelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de uitvaart bij de directie van Kompaan worden ingediend.
13.2 Klachten over de nota van de uitvaart dienen door opdrachtgever schriftelijk en binnen 7 dagen na de dagtekening van de factuur te worden ingediend bij de financiële administratie van Kompaan.
13.3 Kompaan zal in geval van een klacht in onderling overleg met opdrachtgever trachten tot een oplossing te komen.

14. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle geschillen tussen opdrachtgever en Kompaan in verband of verband houdende met de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, met dien verstande dat Kompaan in alle gevallen het recht toekomt procedures tegen de opdrachtgever aanhangig te maken in de woonplaats van de opdrachtgever.